Кривошапкин А.В. Об эвенах

Кривошапкин Андрей Васильевич – эвенский писатель. Государственный и общественный деятель РС (Я), президент Ассоциации КМНС РС(Я), кандидат социологических наук, академик Академии Северного Форума. Народный писатель РС (Я), заслуженный работник культуры РС (Я). Член СЖ России, член СП СССР с 1982 г., член СП Якутии и РФ с 1992 г.

Кривошапкин Андрей Васильевич,
общественный деятель,
президент Ассоциации КМНС РС (Я),
народный писатель Якутии,
кандидат социологических наук.

          Эвэн ӈөнминни бисни. Тар биникэн ади-да төрду, ади-да областу тэгэттэ эвэхэл. Нʼока төррэн, Магаданскай областлан, Камчаткала, Сахалиндула, Дальний Востокла нян тадук-та хөнтэ төрэлдулэ борганикан.

          Өтэл эвэхэл хо хоя бэйэл бичэл. Эвэхэл нян эвэнкил эгден государстволкан бичэл. Эгден государстволкан бичэл. Тар яникан, тарит хөнтэл ӈөнмирэл бөкэччэндюр чакуридюр эчин кухинэн иридюр, иртики-тартики хөрөкэмкэнчэл. Хан эртики төртики эмэпчэл, мут дялти эмэпчэл, эвэнкил тартики хөрчэл. Тар биникэн мут ахун-да борганикан төгөтти бими өмэн ӈөнмир бихэп. Мэн-мэнур хаматтап, н`и илэ бихивэн, яв нөкөддивэн нян эвэхэлдук хечэ ученаялбу, дукомӈалбу, художникалбу, тарит-та хөнтэлбу бөкэччэмутнө хароп. Тачин-да биннэн. Мут дялбур илэ бихивутөн нөстэлдук хавдила исталакан бөкэччэмутнө хари бими, ноӈортон дюгулитнөн хоя бөйөлтики аич аймакан укчэнни бихикөт хо ай бидин, тараком ӈөнмирти дюгулин хоя ӈөнмирэл нян хамчол, нян эрэв бинилэ ивкэлдэ. Тек тачин.

          Мут өбөхөл өтэрэптук тикэррэн исталакан хой ай мэргэлкэн, дулом нян нумок бэйэл, теми ноӈортон хөнтэ ӈөнмирэлнюн хо аймакан, төрэндулэн иникэн, гянул биникэн тэгэчэддэ тикэррэн исталакан. Мут ӈунмирти хамай эгден илкэнни тарак. Мут ӈөнмир дюгудун, гянул дюгудун тачин тэгэттивур эрэгэр гөхөп бихин. Өтэл-дэ тачин бихин, тик-тэ тачин биддэп. Нян тик нөстэлбу, куӈалбу бөкэччэмутнөн ирукалдули ихуддэп нян мут нян тэрэкэлди нян төрутникэн бечэддэп. Тачин бидин гөникэн дёмкаттам. Таро. (время: 0:04:06)

          ‒ Нян як бихни укчэнмэчэк, улгимили, яв улгимимчөс?

‒ Эвэн төрэнни ситуациян он бихни?

‒ Эвэн төрэнни тикэ адитчин гөми өтэрэпэмдэс эхни бихө, тик ургө. Өтэл Саккырырду школав би мудакатникан, таду тататникан би долдарив Ленинград корадлан Вера Ивановна Цинциус гэрбэн профессор бихни гөникэн, бэйэн мэнди нют, тарит биникэн эвэдит хо ай ибгот хадни гөникэн, нян эвэдит төрэврэн, гөникэн укчэннитнөн. Таров долдариди Вера Ивановна Цинциуху бакалдадаи Ленинградла хөррив, хупкутнэрив. Тарит Вера Ивановна Цинциус Ленинградла А.И. Герцен гэрбэдин пединститутла хупкуттэи ихром, севернай отделение гэрбэ бихин. Тала ихром, докумем бөкэббэн дявуканам. Тарит нохнон гөнэ, гяванаптук Вера Ивановна Цинциус мут севернай отделениялат эхни гургэвчир, ноӈон эдук Герцен институттукун Ленинградскай государственнай университетлан гургэвчинэми хөррин, нʼулгирин муттук, гөнэ, теми мут хину эмнэлти гар, ями гөми эвэди төрэмэн мут севернай отделениялан ӈи-дэ эхни таткатто, гөникэн. Таткатти бөй ачча гөнө. Эвэнки төрмэннюн таткаткарар гөнэ, тала профессор М.Г. Воскобойников хупкуткэрэн гөнэ. Теми мут хину институтла эмнэлти гаро, эвэн төрэнни ачча тик, докумеми гариди мучули, Ленинградскай государственнай университетлан тала-гу хөрдинни, тала хөрриди докумеми бөкэббэн дявукали, нян-да экзамем бөкэббэн дявукали тарит идинни гари бихөкөтнө гөнэ. Тарит би гөнэм: «Би таттай эмнив, эрэк ирулду татчим», — гөнэм. Тарит эвэнкилнюн хупкутти орам. Таров долдариди Вера Ивановна Цинциус университеттук эмниди неделэлэ дӫрэкэн бөйнюн занимайся нэккэрэн. Бадикар дяпкан часла иланмяр минутадук мян өмэн час дигэнмяр тунӈан минутала исталакан вторникту нян четвергту эмниди занимайся нэккэрэн. Таррочин эгден, хунто мэргэлкэн, хо ӈэрин ханилкан, эгден ученай бихин Вера Ивановна Цинциус. Тугэнив коӈдос тачин хупкуттит.тарит нонап курсу мудакчалав армияла гаритнон. Армияла ӈаттитно. 1 июля воинскай часла хөрэннэс гөникэн военкоматту гөнэ. Би гөнэм, нонап куруху мудакаддам, экзамем дявукандиддом, амаргаг экзамен эмэптэн тимана дявуканнав, гөнэм. Мину эрэв иниӈи в тинэкэхнэн армиядук мучуриди нонап курси заново нян-да анӈамтач татаннав, гөнэм. Хояв бэридим, гөнэм. Як-та кухин-дэ, як-та ачча тикэ, теми өмэм инэӈив минду бөлдэ би экзамем дявукандак, гөнэм. Тарит тимана чавду илэ-дэ тилдэ, гөнэм. Тик кухин-дэ, як-та ачча эхни, гөнэм. Военком дёмкаттиди гөнни: «Гэ, бидэн гэ, экзамем дявуканиди тимана, умнитэн июлду эмӈэнни, призывной пунктла эмӈэнни». Адрехбан бөдни, тачин нэкрэн. Мину 30 июня армияла тинчэ бихөкөтнө мину Ленинградтук тала тиндэр нэкчэ бичэл Узбекистантики, тартики, хөкэке бимчэ. Тарит теми гөнэ, Арктикала хөрдихнөн. Би өрэлдэрэм, Арктика бэю бугу. Тарит поехат-та, ят-та, парохотат-та хөрриди горьякан Рыбнай гэрбэ ихрам полустровла. Таду өмэн илам таткатта муту. Тала нюӈэн муттулэ дивизион бихни. Хамай ибго историялкан Рыбачай гэрбэ городокла бихи воинскай чахла тала ихром, хамай ибго солдаталбу тала тиӈнэр, гөникэн нэкрэ. Окат эрэли, көтлэн окат, эргидэ мут бихөп, чагав окат баргидалин Норвегия. Тала хөрукэнэ. Противовоздушнай оборона тала воинскай часть илгамнан тала хөррэм ракетчик орам би. Тарит хо ибгот таду службаларам, илан анӈанив службалари времядун бөкэччэндук воинскай часть комсомольскай организациян секретардин гургэвчири. Хо аич гургэвчирив. Харом-ко комсомольскай гургэ он хөрэннэвэн, он типтивэн. Мут часлат «10 отдельнай противоздушнай Армия» гэрбэ бихин, тарак Армиян дивизионни бихөп. Армия өйдэлин бөкэччэндулин ибго гургэлкэн комсомольскай, гөникэн мут организациявут нюнчэ бихитнөн. СССР Оборона министерствадукун эгден делегация эмниди ярутто дивизиомут, тарит мину өмэн полковник ӈаттон, тарит гөнни: «Хинунюн бакалдадай, хину иттэй эрирэм, эрбэчэн-гу бичэ бихөнни, нӫӈгэ бэй», -гөнни. Тарит укчэннөн, гөнни: «Мут хину элэ десятай отдельнай Армиядук комсомол мян съехлан делегату мэндэрит. Хамай достойнай хи бихис, хину бакрит, делегат овкандар, хөрэкэндэр нэкрит, тарит мэддэкэт хи партияла ичэ бихис. Хину, тарбач-та, Москвала хөрри спихоктук төхөхөндир гөнэ. Очень жалко было», -гөникэн нэкритнө. Тарит би дублеру хөрэкэнчэл тала, нют хуркэмэн хөнтэ частук. Тачин эӈэнэӈ комсомол, ВЛКСМ съехан делегатан эӈэнэӈ оча бихив тараком.

          Тачин ибгот службаларив. Тарит илан анӈанив мудакриди мучурив Ленинградла. Тарит хупкуттэм. Вера Ивановна Цинциус профессор, хавди бэй эвэдит ибгот хахмин. Службаладдуку минду ручкав няно кумагав тиӈгэрэн, бандеролат, дукли гөникэн. Тарбачан эгден, хавди, эгден ученай бихин. Таду Армияду службалатникан Вера Ивановна хидуттэн, эрэгэр дукли гөникэн, көтлэн укчэнэкэлбу дукли, дюллэ минду ичукэттис, таргичин дукоссоли, дэрэмкэчэк орокон дуккарали. Хояв дукрам тачин би. Тачин бихөкөн Николай Саввич Тарабукин хоторондулин хөрэмчэс. Ноӈгичинни тэлэӈ, эвэдит укчэнэкэлбу дукникан дукомӈо омчос, хидуткэрэн нян. Тарит дукром укчэнэкэлбу. Вера Ивановна таӈниди хо аймакан өрэлдэврэн. Тарит гөнни, чахки буглай Нёка төрэӈэн издательствадун эрэк укчэнэкэлби книга овкали, гөнни. Издательствала тинэм би укчэнэкэлби дукриди, от руки дукопча.                      

Кривошапкин Андрей Васильевич,

общественный деятель,

президент Ассоциации КМНС РС (Я),

народный писатель Якутии,

кандидат социологических наук.

Эвены живут в разных регионах, в разных областях.   В Якутии, в Магаданской области, на Камчатке, на Сахалине, на Дальнем Востоке и отдельными группами в других землях. 

          В старые времена эвенов очень много было. У эвенов и эвенков было отдельное государство. Большое государство у них было. Потом другие народы, объединившись, напали на них и наши разбрелись по всему свету. Некоторые на этой стороне остались, наши сородичи остались (тут), эвенки в ту сторону ушли. Но как бы то ни было, как бы не жили разрозненно, мы считаемся одним нардом. Друг о друге мы знаем, кто, где живет, чем занимается и ученых, писателей, художников и других из числа эвенов мы всех знаем. Так и должно быть. Если мы не будем равнодушными и будем знать все о своих сородичей от молодых до старых, если мы о них будем рассказывать другим, то тогда о нашем народе многие народы узнают. Пусть так и в будущем будет. 

          Мы – эвены с давних пор до настоящего времени считаемся людьми доброжелательными, скромными, спокойными, поэтому эвены с другими народами живут в мире и согласии до сих пор. Эти качества являются характеризующими чертами эвенов. Мы должны жить ради народа, ради своего друга так, пусть так и будет в будущем. И в старые времена так было и сейчас так и есть. И сейчас молодых людей, детей наставляем, чтобы они поддерживали друг друга. Думаю, что и впредь так будет.

‒ Если честно, то ситуация с эвенским языком в настоящее время тяжелая. Раньше, когда я учился в Саккырырской школе и оканчивал ее, мне рассказали, что в городе Ленинграде живет профессор Вера Ивановна Цинциус, сама по национальности русская, но отлично владеет эвенским языком. Услышав про это, чтобы встретиться с Верой Ивановной Цинциус, я поехал в Ленинград поступать на учебу. Приехал в Ленинград, чтобы учиться у Веры Ивановны Циниус в пединституте им. А. И. Герцена в северное отделение. Приехал туда, сдал все документы. Мне там говорят, что Вера Ивановна Цинциус больше не работает на северном отделении, она с института им. А.И. Герцена перешла работать в Ленинградский государственный университет, поэтому мы не можем тебя взять, так как в нашем северном отделении эвенский язык никто не преподает. Сообщили, что нет преподавателя эвенского языка. Сказали, что там преподают эвенкийский язык, его преподает профессор М.Г. Воскобойников. Поэтому мы вас принять не можем, так как тут эвенский язык не преподают в настоящее время, можете забрать документы и вернуться, а если хотите, то можете сдать документы в Ленинградский государственный университет, и сдать все экзамены и поступить, если получится.  А я им говорю: «Я приехал и должен поступить этим летом». После этого начал учиться с эвенками. Услышав про это, Вера Ивановна Цинциус начала приходить в неделю два раза и заниматься со мной. Утром в восемь часов тридцать минут до 11 часов 45 минут по вторникам и четвергам со мной занималась. Вот таким очень умным, человеком со светлой душой была Вера Ивановна Цинциус. Всю зиму так занимались. После окончания первого курса призвали в армию. В военкомате мне сообщили, что я должен явиться в воинскую часть 1 июля. Я им говорю, что оканчиваю первый курс, осталось завтра сдать последний экзамен, если вы меня отправите сегодня, то мне придется после армии заново учиться на первом курсе. Много потеряю, говорю. В настоящее время ничего плохого не происходит, нет ни войны, ничего, дайте мне один день и разрешите сдать экзамен. После этого послезавтра можете хоть куда отправить, говорю. Сейчас же никаких войн нет, говорю. Военком подумал и говорит: «Ладно, пусть будет так, после сдачи экзамена 1 июля на завтрашний день подойдешь на призывной пункт Адрес дал. Если бы меня 30 июня призвали в армию, то я с Ленинграда попал бы в Узбекистан, в такую жару. Когда подошел, мне сказали, что меня отправляют в Арктику. Я обрадовался, Арктика же моя родина. Ехали на поезде, на пароходе и доехали до полуострова Рыбный. Учения там один месяц проходили. У нас там было 6 дивизионов. Меня отправили в часть, которая находилась в городке Рыбачий, считавшейся лучшей и славившейся хорошей историей, сказали, что туда направляют хорошо зарекомендовавших себя солдат.  Там река была, не очень большая, на этой стороне мы, на том берегу Норвегия. Туда отправили. Там располагалась воинская часть противовоздушной обороны, там ракетчиком начал служить. Там я очень хорошо служил, все три года службы был секретарем комсомольской организации воинской части.  Очень хорошо проходила работа. Я же знал до этого весь процесс комсомольской работы, как она должна быть построена. Мы были 10 отдельным дивизионом противовоздушной обороны Армии. Отметили, что у нас по всей нашей противовоздушной Армии комсомольская работа ведется лучше всех. Приехала делегация из министерства обороны СССР на смотр, и один полковник из них позвал меня к себе и говорит: «Пригласил, чтобы увидеть и познакомиться с тобой, вот какой ты оказывается, молодец!», ‒ говорит. И рассказал: «Искали делегата на 10 комсомольский съезд от 10 отдельной Армии. Самым достойным делегатом оказались вы, хотели делегатом отправить, но оказалось, что вы поступили в партию. Вас придется вычеркнуть из списка делегатов на съезд в Москву. Очень жаль». Вместо меня поехал другой человек, русский парень из другой части. Вот так я в тот раз чуть не стал делегатом съезда ВЛКСМ.

          Вот так хорошо служба прошла. Затем через три года после армии вернулся в Ленинград. Продолжил учёбу. Профессор Вера Ивановна Цинциус, проводили исследования по эвенскому языку.  Во время моей службы она мне отправляла ручки, бумаги бандеролью, чтобы я мог продолжать писать. Вот таким знатным, великодушным, благородным ученым была. Во время моей службы Вера Ивановна постоянно мне наказывала, чтобы я в свободное время продолжать писать небольшие рассказы, чтобы я продолжал то, что делал до армии. Много написал тогда. Она говорила, чтобы я продолжал путь Николая Саввича Тарабукина. Советовала, чтобы я, также как и он писал повести, рассказы на эвенском языке и стал писателем. Затем я написал рассказы. Вера Ивановна, прочитав очень обрадовалась. И говорит, чтобы я рассказы свои отправил в якутское издательство на публикацию. Я отправил рукописи рассказов в якутское издательство.